Mineral: Thénardite

Thénardite

Locality: Namibia, Otjiwalundo salt pan, Kunene Region
Specimen size: 3 x 3 mm
Price: €5.00

Thénardite

Locality: Russia, Kapital'naya mine, Vishnevye Mts (Vishnyovye; Cherry), Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 15 x 15 x 10 mm
Price: €14.00

© 2023 - Systematic-mineralogy