Mineral: Studenitsite

Studenitsite

Locality: Serbia, Pobrdzhsky Potok & Peskanya deposits, Balevats, Jarandol Basin, (TL)
Specimen size: grain
Price: €45.00

© 2023 - Systematic-mineralogy