Mineral: Shcherbakovite

Shcherbakovite

Locality: Russia, Rasvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 20 x 15 mm
Price: €17.00

© 2023 - Systematic-mineralogy