Mineral: Shakhovite

Shakhovite

Locality: Kyrgyzstan, Khaidarkan (Chaidarkan) Sb-Hg deposit, Fergana Valley, Alai (Alay) Range, Osh Oblast, (TL)
Specimen size: Small grain
Price: €85.00

Shakhovite

Locality: Kyrgyzstan, Khaidarkan (Chaidarkan) Sb-Hg deposit, Fergana Valley, Alai (Alay) Range, Osh Oblast, (TL)
Specimen size: Small grain
Price: €85.00

© 2024 - Systematic-mineralogy