Mineral: Quintinite-2H

Quintinite-2H

Locality: Russia, Korshunovskoye (Korzunovskoe; Korzhunovska; Korshunovskiy) Iron mine, Zheleznogorsk, Irkutskaya Oblast', Prebaikalia (Pribaikal'e), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 70 x 50 x 20 mm
Price: €47.00

Quintinite-2H

Locality: Russia, Kovdor Zheleznyi Mine (Iron Mine), Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 45 x 35 x 35 mm
Price: €34.00

© 2024 - Systematic-mineralogy