Mineral: Orthochrysotile

Orthochrysotile

Locality: Russia, Kovdor Phlogopite mine (Mica Mine; Slyuda Mine; Kovdorslyuda Shaft), Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 15 x 12 x 7 mm
Price: €12.00

© 2023 - Systematic-mineralogy