Mineral: Nsutite

Nsutite

Locality: Bulgaria, Kremikovtsi, Sofiya Oblast (Sofia Oblast)
Specimen size: 3 mm long
Price: On hold

© 2022 - Systematic-mineralogy