Mineral: Nenadkevichite

Nenadkevichite

Locality: Russia, Karnasurt Mt, Lovozero Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 3 x 2.5 x 1.5 cm
Price: €20.00

© 2024 - Systematic-mineralogy