Mineral: Nefedovite

Nefedovite

Locality: Russia, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 15 x 15 x 10 mm
Price: €45.00

Nefedovite

Locality: Russia, Koashva Open Pit, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 20 x 20 x 10 mm
Price: €47.00

© 2023 - Systematic-mineralogy