Mineral: Metahewettite

Metahewettite

Locality: Kyrgyzstan, Kara-Chagyr Mountain, Fergana, Fergana Valley, Alai (Alay) Range, Osh Oblast
Specimen size: 8 x 5 mm
Price: €18.00

Metahewettite

Locality: Kyrgyzstan, Kara-Chagyr Mountain, Fergana, Fergana Valley, Alai (Alay) Range, Osh Oblast
Specimen size: 2 x 1.8 x 1 cm
Price: €18.00

Metahewettite

Locality: Kyrgyzstan, Kara-Chagyr Mountain, Fergana, Fergana Valley, Alai (Alay) Range, Osh Oblast
Specimen size: 35 x 25 x 20 mm
Price: €40.00

© 2023 - Systematic-mineralogy