Mineral: Lomonosovite

Lomonosovite

Locality: Russia, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 15 x 10 mm
Price: €5.00

© 2024 - Systematic-mineralogy