Mineral: Kryzhanovskite

Kryzhanovskite

Locality: Kyrgyzstan, Kyrk-Bulak granite pegmatite, Turkestan Range, Osh Oblast
Specimen size: 4 x 3 mm
Price: €15.00

Kryzhanovskite

Locality: Kyrgyzstan, Kyrk-Bulak granite pegmatite, Turkestan Range, Osh Oblast
Specimen size: 3 small fragments
Price: €15.00

© 2024 - Systematic-mineralogy