Mineral: Kostylevite

Kostylevite

Locality: Russia, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 20 x 15 mm
Price: €65.00

Kostylevite

Locality: Russia, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 30 x 20 mm
Price: €47.00

Kostylevite

Locality: Russia, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 35 x 25 x 25 mm
Price: €85.00

© 2024 - Systematic-mineralogy