Mineral: Malachite

Malachite

Locality: Russia, Vysokogorskoe Fe deposit (Nizhnii Tagil Fe deposit), Nizhnii Tagil, Sverdlovsk Oblast
Specimen size: 35 x 35 x 30 mm
Price: €14.00

Malachite

Locality: Russia, Vysokogorskoe Fe deposit (Nizhnii Tagil Fe deposit), Nizhnii Tagil, Sverdlovsk Oblast
Specimen size: 35 x 35 x 30 mm
Price: €14.00

Malachite

Locality: Russia, Vysokogorskoe Fe deposit (Nizhnii Tagil Fe deposit), Nizhnii Tagil, Sverdlovsk Oblast
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €14.00

© 2024 - Systematic-mineralogy