Mineral: Britholite-(Ce)

Britholite-(Ce)

Locality: Ukraine, Donskoy quarry, Mazurovskoe Zr deposit, Oktyabr'skii Massif, Azov Sea Region, Donetsk Oblast
Specimen size: 35 x 30 x 30 mm
Price: €37.00

© 2024 - Systematic-mineralogy