Mineral: Phlogopite

Phlogopite

Locality: Russia, Kukisvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 20 x 15 mm
Price: €27.00

Phlogopite

Locality: Russia, Marchenko Peak, Kukisvumchorr Mt, Khibiny Massif, Murmansk Oblast
Specimen size: 25 x 20 x 15 mm
Price: €12.00

Phlogopite

Locality: Russia, Marchenko Peak, Kukisvumchorr Mt, Khibiny Massif, Murmansk Oblast
Specimen size: 30 x 20 x 17 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy