Mineral: Black Opal

Black Opal

Locality: Ukraine, Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast
Specimen size: 10 x 5 x 5 mm
Price: €5.00

Black Opal

Locality: Ukraine, Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast
Specimen size: 45 x 25 x 25 mm
Price: €17.00

© 2024 - Systematic-mineralogy