Mineral: Natrobistantite

Natrobistantite

Locality: China, Koktokay pegmatite field, Fuyun Co. (Koktokay Co.), Aletai Prefecture, Yili Hasake Autonomous Prefecture, Xinjiang Autonomous Region, (TL)
Specimen size: grain
Price: €24.00

© 2024 - Systematic-mineralogy