Mineral: Annite

Annite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 50 x 40 x 3 mm
Price: €12.00

© 2023 - Systematic-mineralogy