Mineral: Hydrodelhayelite

Hydrodelhayelite

Locality: Russia, Yukspor Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 40 x 25 x 15 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy