Mineral: Norsethite

Norsethite

Locality: Bulgaria, Kremikovtsi, Sofiya Oblast (Sofia Oblast)
Specimen size: 25 x 20 x 20 mm
Price: €22.00

© 2023 - Systematic-mineralogy