Mineral: Paragonite

Paragonite

Locality: Russia, Slyudorudnik Mine, Kyshtym, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 40 x 30 x 15 mm
Price: €14.00

© 2022 - Systematic-mineralogy