Mineral: Paragonite

Paragonite

Locality: Russia, Slyudorudnik Mine, Kyshtym, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 35 x 20 x 8 mm
Price: €14.00

Paragonite

Locality: Russia, Slyudorudnik Mine, Kyshtym, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 35 x 20 x 20 mm
Price: €14.00

© 2024 - Systematic-mineralogy