Mineral: Goyazite

Goyazite

Locality: Russia, Vavnbed Mt, Lovozero Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 12 x 10 mm
Price: €12.00

Goyazite

Locality: Russia, Tigrinoe Sn-W-Mo deposit (Tigriny), Primorskiy Kray, Far-Eastern Region
Specimen size: 20 x 15 x 10 mm
Price: €65.00

Goyazite

Locality: Russia, Vavnbed Mt, Lovozero Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 25 x 20 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy