Mineral: Ferrosaponite

Ferrosaponite

Locality: Russia, Levoberezhnoe Iceland spar deposit, Nizhnyaya Tunguska River Basin (Lower Tunguska River), Evenkia (Evenkiyskiy Autonomous okrug), Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: 12 x 8 x 5 mm
Price: €25.00

Ferrosaponite

Locality: Russia, Levoberezhnoe Iceland spar deposit, Nizhnyaya Tunguska River Basin (Lower Tunguska River), Evenkia (Evenkiyskiy Autonomous okrug), Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: 30 x 20 x 5 mm
Price: €25.00

Ferrosaponite

Locality: Russia, Levoberezhnoe Iceland spar deposit, Nizhnyaya Tunguska River Basin (Lower Tunguska River), Evenkia (Evenkiyskiy Autonomous okrug), Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: 35 x 15 x 10 mm
Price: €35.00

Ferrosaponite

Locality: Russia, Levoberezhnoe Iceland spar deposit, Nizhnyaya Tunguska River Basin (Lower Tunguska River), Evenkia (Evenkiyskiy Autonomous okrug), Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: 25 x 15 x 10 mm
Price: €27.00

© 2023 - Systematic-mineralogy