Mineral: Delhayelite

Delhayelite

Locality: Russia, Rasvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €18.00

Delhayelite

Locality: Russia, Rasvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 20 x 15 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy