Mineral: Franconite

Franconite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 15 x 10 x 7 mm
Price: €17.00

Franconite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: small grain
Price: €8.00

© 2024 - Systematic-mineralogy