Mineral: Lemmleinite-K

Lemmleinite-K

Locality: Russia, Koashva Open Pit, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 20 x 20 x 15 mm
Price: €54.00

Lemmleinite-K

Locality: Russia, Koashva Open Pit, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 25 x 10 mm
Price: €37.00

Lemmleinite-K

Locality: Russia, Koashva Open Pit, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 35 x 20 x 20 mm
Price: €35.00

Lemmleinite-K

Locality: Russia, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 40 x 25 x 20 mm
Price: €35.00

© 2023 - Systematic-mineralogy