Mineral: Heterogenite

Heterogenite

Locality: Kazakhstan, Sayak-II deposit, Sayak Cu ore field, Sayak, Balkhash Region (Balqash; Karatas; Prebalkhashie), Karagandy Province (Qaragandy Oblysy; Karaganda Oblast')
Specimen size: 30 x 20 x 10 mm
Price: €12.00

Heterogenite

Locality: Russia, Khovu-Aksy Ni-Co Deposit, Tuva Republic, Eastern-Siberian Region
Specimen size: 10 x 7 x 7 mm
Price: €8.00

Heterogenite

Locality: Russia, Khovu-Aksy Ni-Co Deposit, Tuva Republic, Eastern-Siberian Region
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy