Mineral: Baddeleyite

Baddeleyite

Locality: Russia, Kovdor Phlogopite mine (Mica Mine; Slyuda Mine; Kovdorslyuda Shaft), Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 20 x 20 mm
Price: €15.00

© 2024 - Systematic-mineralogy