Mineral: Chernykhite

Chernykhite

Locality: Kazakhstan, Balasauskandyk V Deposit, Karatau Range, Southern Kazakhstan Province, (TL)
Specimen size: Small grain
Price: €40.00

Chernykhite

Locality: Kazakhstan, Balasauskandyk V Deposit, Karatau Range, Southern Kazakhstan Province, (TL)
Specimen size: Small grain
Price: €40.00

© 2022 - Systematic-mineralogy