Mineral: Chamosite

Chamosite

Locality: Russia, Hackmann Valley, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 55 x 35 x 20 mm
Price: €18.00

Chamosite

Locality: Ukraine, Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast
Specimen size: 30 x 25 x 10 mm
Price: €14.00

© 2024 - Systematic-mineralogy