Mineral: Strontianite

Strontianite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 22 x 7 x 5 mm
Price: €3.00

Strontianite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 30 x 20 x 20 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy