Locality: Sayak-II deposit

Heterogenite

Locality: Kazakhstan, Sayak-II deposit, Sayak Cu ore field, Sayak, Balkhash Region (Balqash; Karatas; Prebalkhashie), Karagandy Province (Qaragandy Oblysy; Karaganda Oblast')
Specimen size: 30 x 20 x 10 mm
Price: €12.00

© 2023 - Systematic-mineralogy