Locality: East Kounrad Mo-W deposit

Bismutite

Locality: Kazakhstan, East Kounrad Mo-W deposit, Kounrad Massif, Balkhash (Balqash), Balkhash Region (Balqash; Karatas; Prebalkhashie), Karagandy Province (Qaragandy Oblysy; Karaganda Oblast')
Specimen size: 20 x 15 x 10 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy