Locality: Dorozhnyi pegmatite

Armstrongite

Locality: Mongolia, Dorozhnyi pegmatite, Khan Bogdo Massif (Khan-Bogdinskii), Gobi Desert, (TL)
Specimen size: 25 x 15 x 10 mm
Price: €45.00

© 2024 - Systematic-mineralogy