Locality: Takhtarvumchorr Mt

Chirvinskyite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €87.00

Keldyshite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 35 x 25 x 20 mm
Price: €17.00

Låvenite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 35 x 20 x 20 mm
Price: €27.00

Troilite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 35 x 20 x 20 mm
Price: €10.00

Troilite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 25 x 20 mm
Price: €10.00

Troilite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 50 x 20 x 20 mm
Price: €17.00

© 2023 - Systematic-mineralogy