Locality: Yum’ychorr

Bastnäsite-(Ce)

Locality: Russia, Yum’ychorr, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 20 x 20 x 20 mm
Price: €8.00

Ferrokentbrooksite

Locality: Russia, Yum’ychorr, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 15 x 12 x 7 mm
Price: €25.00

© 2023 - Systematic-mineralogy