Locality: Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts

Chalcopyrite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 35 x 20 x 15 mm
Price: €14.00

Donnayite-(Y)

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 8 x 8 x 4 mm
Price: €17.00

Franconite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: small grain
Price: €8.00

Franconite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 15 x 10 x 7 mm
Price: €17.00

Strontianite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 22 x 7 x 5 mm
Price: €3.00

Strontianite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 30 x 20 x 20 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy