Locality: Vasin-Myl'k Mt

Chalcophanite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 1.5 x 1 cm
Price: €8.00

Cookeite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 13 x 7 x 5 mm
Price: €5.00

Cookeite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 2 x 1.5 cm
Price: €6.00

Cookeite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 35 x 30 x 20 mm
Price: €12.00

Cookeite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 15 x 15 mm
Price: €6.00

Eucryptite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 20 x 15 x 7 mm
Price: €18.00

Eucryptite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 55 x 30 x 25 mm
Price: €27.00

Fairfieldite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 20 x 20 x 15 mm
Price: €10.00

Holtite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 25 x 15 mm
Price: €45.00

Holtite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 20 x 10 mm
Price: €27.00

Holtite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 40 x 30 x 15 mm
Price: €45.00

Holtite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €17.00

Pollucite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 20 x 15 x 15 mm
Price: €12.00

Simpsonite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 45 x 30 x 20 mm
Price: €55.00

Stibiotantalite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 45 x 35 x 25 mm
Price: €45.00

Stibiotantalite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 17 x 15 x 10 mm
Price: €12.00

Stibiotantalite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €18.00

© 2024 - Systematic-mineralogy