Locality: Khibiny Station

Kupletskite

Locality: Russia, Khibiny Station, Kihlman Mountain, Khibiny Massif, Murmansk Oblast
Specimen size: 20 x 15 x 10 mm
Price: €12.00

Kupletskite

Locality: Russia, Khibiny Station, Kihlman Mountain, Khibiny Massif, Murmansk Oblast
Specimen size: 17 x 12 x 7 mm
Price: €8.00

© 2024 - Systematic-mineralogy