Locality: Parvaya Noiba River

Usovite

Locality: Russia, Parvaya Noiba River, Enisei Range (Yenisei Ridge; Enisei Ridge), Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: 6 x 4 x 2 mm
Price: €85.00

© 2024 - Systematic-mineralogy