Locality: Kitelskoe almandine deposit (Kitelya)

Almandine

Locality: Russia, Kitelskoe almandine deposit (Kitelya), Kitelya, Pitkyarantsky District, Republic of Karelia
Specimen size: 25 x 25 x 20 mm
Price: €12.00

Almandine

Locality: Russia, Kitelskoe almandine deposit (Kitelya), Kitelya, Pitkyarantsky District, Republic of Karelia
Specimen size: 20 x 20 x 20 mm
Price: €10.00

© 2024 - Systematic-mineralogy