Locality: Dolgaya Mt.

Paranatrolite

Locality: Russia, Dolgaya Mt., Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 20 x 15 x 20 mm
Price: €14.00

Paranatrolite

Locality: Russia, Dolgaya Mt., Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 15 x 10 x 8 mm
Price: €8.00

© 2024 - Systematic-mineralogy