Locality: Tashelga River

Tashelgite

Locality: Russia, Tashelga River, Gornaya Shoria Region, Kemerovo Oblast
Specimen size: 40 x 15 x 15 mm
Price: €34.00

© 2023 - Systematic-mineralogy