Locality: Akhtenskoe Fe deposit (Akhtenskoye)

Manganite

Locality: Russia, Akhtenskoe Fe deposit (Akhtenskoye), Magnitka, Kusinsky District, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 40 x 25 x 15 mm
Price: €37.00

© 2023 - Systematic-mineralogy