Locality: Erkilya granit deposit

Ferro-pargasite

Locality: Russia, Erkilya granit deposit, Near Vyborg town, Leningradskaya Oblast'
Specimen size: 35 x 25 x 20 mm
Price: €27.00

© 2024 - Systematic-mineralogy