Locality: Ognevka Ta Deposit

Fluorapatite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 25 x 15 x 15 mm
Price: €27.00

Hydroxylapatite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 35 x 30 x 25 mm
Price: €45.00

Lithiotantite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 30 x 15 x 8 mm
Price: €87.00

Lithiotantite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 3 x 2 mm
Price: €40.00

Lithiotantite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: grain
Price: €27.00

Lithiotantite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 10 x 8 x 4 mm
Price: €45.00

Lithiowodginite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 7 x 3 mm
Price: €45.00

Lithiowodginite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 5 x 4 mm
Price: €45.00

Lithiowodginite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 5 x 3 x 2 mm
Price: €45.00

Rankamaite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 15 x 10 x 5 mm
Price: €47.00

Sosedkoite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 35 x 25 x 20 mm
Price: €85.00

Tantalite-(Mn)

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 7 x 7 x 7 mm
Price: €15.00

Tantalite-(Mn)

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 35 x 35 x 25 mm
Price: €75.00

Tantalite-(Mn)

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 30 x 15 x 15 mm
Price: €10.00

Thoreaulite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 10 x 7 x 7 mm
Price: €47.00

Thoreaulite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 7 x 6 x 5 mm
Price: €47.00

Wodginite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 20 x 15 x 10 mm
Price: €45.00

© 2022 - Systematic-mineralogy