Locality: Hodzha-Akhmet Quarry

Volborthite

Locality: Uzbekistan, Hodzha-Akhmet Quarry, Uchkuduk area, Navoiy
Specimen size: 45 x 25 x 20 mm
Price: €30.00

© 2024 - Systematic-mineralogy