Locality: Irtyashskij rudnik

Chloritoid

Locality: Russia, Irtyashskij rudnik, Kasli, Kaslinsky District, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 40 x 25 x 15 mm
Price: €25.00

Margarite

Locality: Russia, Irtyashskij rudnik, Kasli, Kaslinsky District, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 35 x 20 x 20 mm
Price: €17.00

Margarite

Locality: Russia, Irtyashskij rudnik, Kasli, Kaslinsky District, Chelyabinsk Oblast
Specimen size: 35 x 20 x 20 mm
Price: €17.00

© 2024 - Systematic-mineralogy