Locality: Dal'negorsk B deposit

Dalnegorskite

Locality: Russia, Dal'negorsk B deposit, Dal'negorsk (Dalnegorsk; Tetyukhe; Tjetjuche; Tetjuche), Kavalerovo mining district, Primorskiy Kray, (TL)
Specimen size: 30 x 20 x 15 mm
Price: €57.00

Dalnegorskite

Locality: Russia, Dal'negorsk B deposit, Dal'negorsk (Dalnegorsk; Tetyukhe; Tjetjuche; Tetjuche), Kavalerovo mining district, Primorskiy Kray, (TL)
Specimen size: 25 x 15 x 10 mm
Price: €47.00

Dalnegorskite

Locality: Russia, Dal'negorsk B deposit, Dal'negorsk (Dalnegorsk; Tetyukhe; Tjetjuche; Tetjuche), Kavalerovo mining district, Primorskiy Kray, (TL)
Specimen size: 20 x 15 x 15 mm
Price: €37.00

Datolite

Locality: Russia, Dal'negorsk B deposit, Dal'negorsk (Dalnegorsk; Tetyukhe; Tjetjuche; Tetjuche), Kavalerovo mining district, Primorskiy Kray
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €7.00

Hedenbergite

Locality: Russia, Dal'negorsk B deposit, Dal'negorsk (Dalnegorsk; Tetyukhe; Tjetjuche; Tetjuche), Kavalerovo mining district, Primorskiy Kray
Specimen size: 40 x 20 x 10 mm
Price: €17.00

Hedenbergite

Locality: Russia, Dal'negorsk B deposit, Dal'negorsk (Dalnegorsk; Tetyukhe; Tjetjuche; Tetjuche), Kavalerovo mining district, Primorskiy Kray
Specimen size: 30 x 15 x 10 mm
Price: €14.00

© 2023 - Systematic-mineralogy